Presidium

Mr. Shishir Jaipuria
President , AIOE

Chairman & Managing Director
Ginni Filaments Ltd.

Mr. Alok Bansidhar Shriram
Vice President , AIOE

Senior Managing Director &
CEO DCM Shriram Industries Ltd.

Mr. Rohit Relan
Former President , AIOE

Managing Director,
Bharat Seats Ltd.

Mr. Sanjay Bhatia
Former President , AIOE

Managing Director
Hindustan Tin Works Ltd.